cho ngày hôm nay,

ở đây,

body

mind

heart

soul

nơi thân lành,

nơi xoa dịu,