Green Aventurine – tumbled stone

Green Aventurine – tumbled stone

120.000,0

Đá Thạch Anh Xanh (Green Aventurine) còn được gọi là “Đá của Cơ Hội và Sự Trù Phú”. Người ta sử dụng đá thạch anh xanh như một lá bùa hộ mệnh mang lại sức khỏe, bình an và may mắn. Thạch anh xanh còn giúp bạn có thêm sự tự tin và lòng dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn và đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống.

  • Đá thạch anh tự nhiên
  • Được thanh tẩy với lá xô thơm (sage) và nạp lại năng lượng bằng Reiki

Green Aventurine comforts, harmonizes, protects the heart, and can help attract love later in life. It is one of the premier stones to attract luck, abundance and success. Green Aventurine has a particularly soothing energy behind it, and is recommended for working through unresolved emotional issues.
  • natural stone
  • zero-waste packaging
  • made with love
  • cleansed and charged with sage and Reiki

Note:

All stones will vary slightly in size, shape, color and pattern. The Price is price of each stone.