Amethyst – macrame necklace

Amethyst – macrame necklace

200.000,0

Amethyst (hay thạch anh tím) là viên đá của tâm linh. Trong thiền định, thạch anh tím giúp đưa bạn đến mức độ cao nhất của sự an lạc. Thạch anh tím cũng có tác dụng trong việc chuyển hóa những năng lượng tiêu cực thành tích cực. Thạch anh tím hỗ trợ mọi thứ liên quan đến tâm linh, tinh thần, bí ẩn.

Năng lượng diệu kỳ của thạch anh tím giúp giải phóng con người ta khỏi giới hạn, chúng giải phóng bộ não, kích thích sự sáng tạo, và dẫn lối con người đến ánh sáng của chân lý.

  • Thạch anh tím thô tự nhiên
  • Được thắt macrame với dây cói (màu đen)
  • Được thanh tẩy và nạp lại năng lượng bằng lá xô thơm (sage) và Reiki

Amethyst is a stone of spiritual protection and purification; cleansing one’s energy field of negative influences and attachments. It creates a resonant shield of spiritual Light around the body. Additionally, it acts as a barrier against lower energies, psychic attack, geopathic stress, and unhealthy environments.

  • 100% natural amethyst
  • natural eco-friendly cord (color: black)
  • made with love
  • amethyst cleansed with sage & charged with Reiki