author
A full-time dreamer who wanders and tells stories. Visit my blog: teewanders.com

Giới thiệu về phương thức chữa lành Reiki

Trước đây khi mọi người hỏi Reiki là gì, thường thì mình giải thích đơn giản rằng Reiki là năng

Read More

Bạn nên chuẩn bị gì trước buổi chữa lành Reiki từ xa?

Năng lượng Reiki có thể được gửi tới người (đối tượng) nhận một cách trực tiếp (đặt tay) hoặc từ

Read More